trộm tiền chùa-Hai chú cháu đột nhập nhiều đền, chùa trộm hòm công đức