trộm tiệm vàng-Video: Kẻ trộm dùng búa đập tủ kính lấy vàng khi chủ tiệm đang xem bóng đá