trộm đột nhập-Trộm vào nhà dân không tìm thấy tài sản giá trị liền tháo cửa sắt mang bán phế liệu