trộm điện thoại-Con nghiện đạp ngã thiếu nữ, cướp 'dế'