trộm điện thoại-Nhớ nghề, người đàn ông chống nạng đi trộm điện thoại khi chân đang bị thương