trộm cắp tài sản-Điều hành đường dây trộm chó rồi đứng ra mua lại