trò chơi vương quyền-Trung Quốc bác chỉ trích của Mỹ, nói không muốn chơi 'trò vương quyền'