trấn thành-Minh Hằng: Phụ nữ cố mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong càng yếu đuối