Trà Long-Dàn sao khán giả nhớ biệt danh hơn nhớ tên: 'Ngân đù' của Trần Tinh Húc vẫn thua "tra Long" Tử Cấm