TP Đà Nẵng-Bỏ xét nghiệm với người đi lại giữa Đà Nẵng và Quảng Nam