top chef 2019-Lý Nhã Kỳ: 'Không giống những đứa trẻ khác, khi sinh ra tôi không chịu khóc mà chỉ cười'