tổng thống Maldives-Tổng thống Maldives từ chối tiếp phái đoàn ngoại giao châu Âu