Tổng kiểm toán Nhà nước-Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước