tổng cục hải quan-Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD trong hơn 1 tháng đầu năm