Tổng bí thư thăm Mỹ-Tổng bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm Mỹ