Tổng Bí thư-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Thật đau xót, nhưng không thể không làm'