Tổn thương não-Nam thanh niên tổn thương não, suy thận cấp sau khi uống rượu