Tôn thờ-Những việc cần tuyệt đối tránh làm sau khi ăn kẻo tổn thọ, bệnh tật đầy người