tội phạm ma túy-Quán bar đóng chặt cửa như lô cốt để bán 'bóng cười', không có 'mật khẩu'… miễn vào