tội phạm ấu dâm-Gia đình Nayoung quyết định rời khỏi nơi đang sống trước khi tên ấu dâm mãn hạn tù: 'Chúng tôi không thể ở cùng một khu phố với hắn'