Tổ đặc nhiệm-Theo chân đặc nhiệm bắt xe dù, xe nhồi khách