tỉnh Quảng Ninh-Xảy ra động đất 2,6 độ richter ở Quảng Ninh