tìm kiếm người-Tìm kiếm người nghi quốc tịch Trung Quốc rời khỏi hiện trường khi kiểm tra về Covid-19