TikTok-Góp vốn đầu tư kênh TikTok, lời... cục nợ vài chục triệu đồng