tiêu diệt Tuấn Khỉ-Tuấn 'khỉ' đã bị tiêu diệt như thế nào?!