tiểu bang Washington-Dự luật lạ: Washington cho phép dùng xác người làm phân bón