Tiếng nổ lớn-CLIP: Khói lửa ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn trong xưởng ở Đồng Nai