tiền điện tăng bất thường-Một gia đình nông thôn 'sốc' khi điện tăng bất thường tới gần 3.500 số