tiền điện tăng-Hoá đơn tiền điện tăng vọt: Vì sao sai sót ghi chỉ số công tơ vẫn còn?