tiệm vàng bị thổi bay-Vụ lốc cuốn bay tủ vàng lên không trung: Xác định số vàng bị mất