Tiêm vaccine-Sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-18 tuổi