Tiệm cắt tóc-Đang cắt tóc, bố vội lao vào cứu con gái khi trần nhà đổ sập