tiệc xa hoa trên du thuyền-Công ty tổ chức tiệc chia tay Giám đốc CDC Quảng Ninh đang bị điều tra việc nhập kit test COVID-19