Thương ngày nắng về tập 21-10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về'