Thủ tướng chỉ đạo-Thủ tướng yêu cầu đưa giá lợn hơn về 60.000 đồng, tăng cường kiểm tra khâu trung gian