Thủ tướng chỉ đạo-Việt Nam sẽ ngưng cấp visa với tất cả các nước để kiểm soát Covid-19