Thủ tướng Anh Boris Johnson-Sức khỏe xấu đi, thủ tướng Anh được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt