Thu Quỳnh-Lửa ấm tập cuối: Hiền mẹ tròn con vuông, Minh - Thủy hạnh phúc như xưa?