thu nhập của người Việt-Năm 2030, thu nhập của một người Việt Nam chỉ bằng Malaysia năm 2007