thời tiết-Kịch bản di chuyển của bão Goni khi vào Biển Đông