thợ cắm lan-Suốt 20 ngày cực khổ, anh thợ chốt 100 triệu đồng ăn Tết