thợ ảnh có tâm-Chụp kỷ yếu nhưng khách chê không rõ mặt, thợ ảnh có tâm photoshop khiến ai nhìn cũng muốn cười banh họng