thiệt hại do đại dịch-Ông Nguyễn Thành Phong: COVID-19 gây thiệt hại 500.000 tỷ đồng