thiên tai-Lũ lên nhanh, dân khóc ròng xót hơn 20 tấn thóc bị nhấn chìm