thiên tai-Hàng loạt cột điện gãy đổ trong bão số 5 là do cây xanh ngã đổ vào đường dây