thiên linh cái hoãn chiếu-Thiên Linh Cái chính thức qua kiểm duyệt, nhưng cái giá phải 'trả' là đổi luôn tên thành Thất Sơn Tâm Linh?