Thiên An và Jack-Thiên An thừa nhận con không giống mẹ, sự thật câu 'kháy' Jack 5 triệu