Thích Đức Căn-Bị ép ký sinh tử trạng, cao tăng Thiếu Lâm đấm một cú làm đối thủ chết ngay tại chỗ