thi vào lớp 10-Thanh Hóa: Tổng 3 môn thi được dưới 5 điểm cũng đỗ vào lớp 10