Thị trường chứng khoán-Công ty Rạng Đông bị nhắc nhở vì chậm công bố thiệt hại