thị trường bitcoin-Bitcoin tăng dựng đứng, hướng mốc 10.000 USD?