thi thể-Sự thật thi thể nam bị quấn chiếu, chèn xi măng xung quanh