Thí sinh ngủ quên-Thí sinh ngủ quên bị điểm 0 không thuộc đối tượng được 'đặc cách' theo quy định